Крайова
Булава УПН

ОРЛИНИЙ КРУГ (ОК) - це кадра вишколених новацьких. виховників та виховниць, які дбають про те, щоб УПН діяв по змозі якнайефективніше. Орлиний Круг є складовою частиною Кадри Пластових Виховників, як її новацька вітка.

1. МЕТА ОРЛИНОГО КРУГА
- Добро українських дітей, згуртованих в УПН, для яких необхідна й доцільна праця Орлиного Круга як цілости, та поодиноких його членів.
- Гуртування, вишкіл та дошкіл новацьких виховників та виховниць, щоби вони могли успішно працювати в УПН.
- Розвиток перспективної концепції виховання членів УПН на основі наукових студій та досвіду в праці з новацтвом.
- Здійснювання системи виховання новаків/новачок.

2. СТРУКТУРА ОРЛИНОГО КРУГА
Горизонтальна структура Орлиного Круга відзеркалює його функційний аспект:
- Ланка виховно-адміністративна, в якій групуються діючі або бувші Провідники Орлиного Круга, Головні Булавні УПН та Крайові Коменданти, що мають крім вишколу гнiздового/-ої ще й відповідне спеціялізаційне знання.
- Ланка вишкільна, в якій групуються члени Орлиного Круга, що переводять вишколи новацьких виховників - Ради Орлиного Вогню.
- Ланка таборова, в якій групуються кваліфіковані провідники (коменданти, члени проводів) новацьких таборів.
- Ланка гніздових, в якій групуються виховники які осягнули ступінь гніздового й ведуть працю новацьких частин.
- Ланка видавнича, в якій групуються виховники які працюють над підготовленням, редаґуванням i видаванням журналів та інших методичних матеріялів.
Відповідно до своїх зацікавлень, член Орлиного Круга може працювати в одній або в більше ланках.

3. ЧЛЕНИ ОРЛИНОГО КРУГА
Членами Орлиного Круга є активні новацькі виховники й виховниці, що здобули принайменше ступінь впорядника УПН.
Категорії членів Орлиного Круга:
1) Членом-кандидатом стає новацький виховник чи виховниця з хвилиною одержання ступеня ВПОРЯДНИКА/-ЦI УПН.
2) По одержанні ступеня ГНІЗДОВОГО/-ОЇ Провід Орлиного Круга з відповідним ритуалом, іменує кандидата дійсним членом Орлиного Круга.
3) Сірі Орли на самітній скелі, це ті вишколені виховники/-ці, що з різних важливих причин не можуть бути активними в УПН впродовж деякого часу. Вони не мають ніяких членських прав ні обов'язків, але можуть у міру потреби й можливости помагати Орлиному Кругові.
Обов'язки членів Орлиного Круга:
1) Бути в зв'язку з Проводом Орлиного Круга й тісно з ним/нею співпрацювати, щоб цими заходами здійснювати мету Орлиного Круга.
2) Працювати з новацтвом чи для новацтва, здійснюючи систему виховання новаків/-чок.
3) Працювати постійно над собою, щоби підвищувати свої кваліфікації як виховників, інструкторів, чи інших діловодів у системі Орлиного Круга.
Права членів Орлиного Круга:
1) Члени-кандидати мають право голосу на Малій Раді Орлиного Круга.
Їм також прислуговує право на почесний титул "Сірий Орел" - "Сіра Орлиця".
2) Дійсні члени є повноправними.
Вони мають право голосу на Малій і Великій Раді Орлиного Круга.
Їм прислуговує право вживати почесний титул "Сірий Орел" - "Сіра Орлиця".
Титул "Старий Орел" прислуговує основникові Орлиного Круга.
3) Сірі Орли на самітній скелі користуються дорадчими правами.

4. МАЛА РАДА ОРЛИНОГО КРУГА
• Мала Рада Орлиного Круга - це збір усіх членів Орлиного Круга в даному краю.
• Вона відбувається з правила при нагоді кожного Крайового Пластового З'їзду.
• Малу Раду приготовляє Крайовий Комендант УПН (зі своєю булавою), повідомляючи всіх членів ОК у краю згідно з крайовими приписами. Малою Радою провадить вибрана нею президія.
• Право голосу на Малій Раді прислуговує всім активним новацьким виховникам краю, які здобули принайменше ступінь впорядника УПН.
• Мала Рада ОК вибирає Крайового Коменданта УПН і його/її булаву (вони являються Крайовим Проводом ОК) та приготовляє проекти постанов у новацьких справах до схвалення пленумом Крайового Пластового З'їзду.

5. ВЕЛИКА РАДА ОРЛИНОГО КРУГА
• Велика Рада Орлиного Круга - це збір усіх членів Орлиного Круга, який відбувається з-правила при нагоді кожних Зборів Конференції Українських Пластових Організацій.
• Велику Раду ОК підготовляє Провід Орлиного Круга, повідомляючи всіх членів ОК (через Крайові Пластові Старшини) принайменше три місяці перед Великою Радою про час, місце й програму Великої Ради, про проекти пропонованих змін у правильниках чи статутах, що відносяться до УПН.
• Великою Радою проводить вибрана нею президія.
• Право голосу на Великій Раді прислуговує всім активним новацьким виховникам. які здобули ступінь гніздового УПН.
• Велика Рада ОК вибирає Головного Булавного УПН і його/її булаву, які являються рівночасно Проводом Орлиного Круга.
• Велика Рада теж приготовляє проєкти постанов у новацьких справах до схвалення пленумом Зборів КУПО.

6. ПРОВІД ОРЛИНОГО КРУГА

• Велика Рада Орлиного Круга вибирає з-поміж дійсних членів ОК і Сірих Орлів на самітній скелі звичайною більшістю голосів.
Провід Орлиного Круга в складі:
- Провідник/-ця
- заступник/-ця провідника, а також і інших необхідних для ведення праці ОК діловодів.
• Провідником/-цею Орлиного Круга може бути член ОК, що відзначається справжньою пластовою поставою, компетентністю в новацьких справах та довголітньою успішною працею в УПН, яка вказувала б на те, що він чи вона попровадить Орлиний Круг правильним шляхом.
• Якщо провідником ОК вибрано виховника новаків, його заступницею має бути виховниця новачок й відворотно.
• Провід ОК веде справи УПН на форумі Головної Пластової Булави, як приписано статутом КУПО/Правильником ГПБ. Провід здійснює завдання Орлиного Круга при допомозі й співпраці всіх членів ОК.
Спосіб діяльности та завдання поодиноких членів Проводу Орлиного Круга визначує провiдник/-ця ОК в порозумінні з усіма членами Проводу ОК.

Правильник Орлиного Круга